...

mgr Izabela Piórkowska

psycholog

Elbląg
Umów się na wizytę Kontakt ze mną

Informacje o mnie

Kilka słów...

Wersja niemiecka znajduje się pod polską wersją/ Die deutsche Übersetzung finden Sie unter der polnischen Beschreibung.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam Cię serdecznie na spotkania w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR. Wspólnie stworzymy rozwiązania dla Twojego problemu lub postaramy się ułatwić Ci podjęcie jakiejś decyzji. Wysłucham Ciebie z pełną uważnością i przytomnością umysłu, by dostrzec co przeżywasz i co się z Tobą dzieje, jakie odczuwasz niepowtarzalne emocje i jakie masz potrzeby.
Ilość i częstotliwość spotkań zależą od Ciebie, wynikają z Twojej decyzji, podejmowanej po każdej sesji, oraz z chęci i motywacji do zmian, abyś mógł uzyskać lepszą i satysfakcjonującą Cię jakość życia.
Pracuję z człowiekiem jako całością, nie zaś z konkretnym zaburzeniem lub diagnozą typu depresja, czy uzależnienie. Kieruję się zasadą maksymalizacji korzyści klienta w najkrótszym możliwym czasie. Przez 25 lat pracowałam w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu jako nauczyciel, doradca zawodowy i psycholog, stąd wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym ze Środowiskowego Hufca Pracy, która wypełnia obowiązek szkolny w tej placówce. Obecnie współpracuję ze Środowiskowym Hufcem Pracy oraz Poradnią Monar Elbląg jako niezależny psycholog i doradca zawodowy. Jestem psychologiem konsultującym w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w trakcie certyfikacji. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości mojej pracy, poddaję ją interwizji oraz superwizji. Możliwe jest przeprowadzenie rozmowy w języku niemieckim.
„Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.”
"Nie można rozwiązać problemu, posługując się tym samym sposobem myślenia, który go stworzył"
"Wszystko jest energią. Wszystko. Dostrój się do częstotliwości tego, czego pragniesz, a w nieunikniony sposób stanie się to twoją rzeczywistością. Nie może być inaczej. To nie filozofia, to fizyka."
Cytaty- Albert Einstein
ZAPRASZAM NA SPOTKANIE
Spotkanie trwa 50 minut. Bardzo proszę o odwoływanie wizyt w razie rezygnacji ze spotkania, ponieważ umożliwi to skorzystanie z nich innym osobom lub/i zorganizować mi lepiej swój czas, który sobie bardzo cenię.

KLAUZULA INFORMACYJNA
GABINET PSYCHOLOGICZNY IZABELA PIÓRKOWSKA

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izabela Piórkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO IZABELA PIÓRKOWSKA GABINET PSYCHOLOGICZNY IZABELA PIÓRKOWSKA wpisaną do CEIDG, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. 3 Maja, nr 5 lok. 3, 82-300 Elbląg, adres do doręczeń: j.w., posiadającym numer NIP: 5781515203, numer REGON: 170376963. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem .

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy na prowadzenie konsultacji lub terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust 1. lit. c RODO,
c) zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (e-mail, formularze kontaktowe).

Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
a. wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane,
b. korzystania z usługi konsultacji lub terapii psychologicznej przez komunikator internetowy – Gabinet Psychologiczny zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni internetowej,
• superwizji – w przypadku konieczności poddania superwizji procesu psychoterapeutycznego.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających
z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a. wszelkie wytwory klienta, kwestionariusze, testy oraz ewentualne notatki ze spotkań są przechowywane przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu z klientem. Dostęp do nich ma jedynie administrator. Klient, na swoje życzenie, po spełnieniu ustalonych warunków, może otrzymać odpowiednią pisemną informację dotyczącą swoich wytworów i wizyt w Gabinecie. Do tego celu może być proszony o niezbędne dane osobowe do wystawienia danego dokumentu, określone w przepisach (np. imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL),
b. okres realizacji umowy na konsultacji lub terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej,
c. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
d. do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu - w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora.

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
• prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Wenn Sie Unterstützung benötigen, lade ich Sie herzlich zu den Treffen im Modell der lösungsorientierten Kurzzeittherapie SFBT (engl. Solution Focused Brief Therapy) ein. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen für Ihr Problem oder versuchen, Ihnen eine Entscheidung zu erleichtern. Ich werde Ihnen mit voller Aufmerksamkeit und bewusstem Verstand zuhören, um zu sehen, was Sie erleben und was mit Ihnen geschieht, welche einzigartigen Emotionen Sie fühlen und welche Bedürfnisse Sie haben.
Die Anzahl und Häufigkeit der Termine liegt bei Ihnen, basierend auf Ihrer Entscheidung nach jeder Sitzung und Ihrem Wunsch und Ihrer Motivation, sich zu verändern, um eine bessere und zufriedenstellende Lebensqualität zu erreichen.
Ich arbeite mit Menschen in ihrer Gesamtheit, nicht mit einer bestimmten Störung oder Diagnose wie Depression oder Sucht. Ich lasse mich von dem Prinzip leiten, den Kundennutzen in kürzester Zeit zu maximieren. 25 Jahre lang arbeitete ich im Zentrum für Berufs- und Weiterbildung in Elbląg als Lehrerin, Berufsberaterin und Psychologin, daher meine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Erwachsenen und von sozialer Unangepasstheit bedrohten Jugendlichen aus dem Gemeinschaftlichen Arbeitskorps, die dort ihre Schulpflicht erfüllen. Derzeit arbeite ich mit dem Gemeinschaftlichen Arbeitskorps und der Monar-Klinik in Elbląg als unabhängige Psychologin und professionelle Beraterin zusammen. Ich bin eine lösungsfokussierte Beratungspsychologin im Prozess der Zertifizierung, Mitgliederin der Polnischen Vereinigung von Therapueten der lösungsorientierten Therapie. Um die beste Qualität meiner Arbeit zu gewährleisten, unterziehe ich sie der Intervision und Supervision.
" Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder."
" Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
" Alles ist Energie! Gleiche Dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie. Das ist Physik!"
Zitate- Albert Einstein
SIE SIND HERZLICH WILLKOMMEN
Eine Sitzung dauert 50 Minuten. Für den Fall, dass Sie auf das Treffen mit mir verzichten, bitte ich Sie, Ihre Visite abzusagen, denn dadurch können andere Menschen davon profitieren und/oder ich kann meine Zeit, die ich sehr schätze, besser organisieren.

INFORMATIONSKLAUSEL GABINET PSYCHOLOGICZNY IZABELA PIÓRKOWSKA

Als verantwortungsbewusste Organisation, die sich dessen bewusst ist, dass Informationen einen gewissen Wert haben und eine Ressource darstellen, die angemessen geschützt werden muss, verpflichten wir uns, Sie ordnungsgemäß über Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu informieren, insbesondere im Hinblick auf den Inhalt neuer Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG ("RODO"). Aus diesem Grund geben wir in diesem Dokument die wichtigsten Informationen über die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Art und Weise, wie sie erhoben und verwendet werden, sowie die Rechte der Personen, welche die Daten gelten.

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (RODO) teile ich Ihnen mit, dass im Falle der Erhebung von Daten einer bestimmten Person:
Der Verwalter Ihrer persönlichen Daten ist Izabela Piórkowska, die ihre Tätigkeit unter dem Namen TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO IZABELA PIÓRKOWSKA GABINET PSYCHOLOGICZNY IZABELA PIÓRKOWSKA, eingetragen im CEIDG, Adresse des ständigen Geschäftssitzes: ul. 3 Maja, Nr. 5 Whn. 3, 82-300 Elbląg, Zustellungsanschrift: wie oben, Steuernummer: 5781515203, REGON-Nummer: 170376963. Bei Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten wenden Sie sich bitte an die folgende .

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
(a) zum Abschluss und die Durchführung eines Vertrags über psychologische Beratung oder Therapie sowie die eventuelle Erstellung eines psychologischen Gutachtens Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b und f der DSGVO,
b) zur Erfüllung einer dem Verwalter obliegenden rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO,
(c) zur Wahrung von Ansprüchen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO,
d) zur Kontaktaufnahme gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) der DSGVO als berechtigtes Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (E-Mail, Kontaktformulare).

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten:
Ihre persönlichen Daten fallen unter die Schweigepflicht des psychologischen Berufs. Mit Ausnahme einer schriftlichen gerichtlichen Anordnung zur Aufhebung des Berufsgeheimnisses des Psychologen ist keine andere externe Stelle Empfänger Ihrer Daten, mit Ausnahme von:
a. Abrechnung der Dienstleistung werden Ihre persönlichen Daten (Vorname, Nachname, Adresse, Art der Dienstleistung) an die für die Abrechnung zuständige Person übermittelt. Andere Daten werden nicht übermittelt,
b. Inanspruchnahme der Dienstleistung von Beratung oder der psychologischen Therapie über Internet-Messenger - Gabinet Psychologiczny verpflichtet sich, die Dienstleistung unter Wahrung der Privatsphäre von Gesprächen zu erbringen, garantiert aber nicht die Sicherheit der Daten im Internet-Raum,
- Supervision - wenn es notwendig ist, den psychotherapeutischen Prozess zu überwachen.

Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht oder bis zur Verjährung von Ansprüchen gespeichert, die sich aus der geschlossenen Vereinbarung ergeben. Der Zeitraum, für den Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden, hängt in erster Linie von dem Zweck ab, für den die Daten erhoben werden, und richtet sich nach den folgenden Kriterien:
a. alle Kundenbeiträge, Fragebögen, Tests und Gesprächsnotizen, sofern vorhanden, für einen Zeitraum von 2 Jahren nach dem letzten Kontakt mit dem Kunden aufbewahrt werden. Nur der Verwalter hat Zugang zu ihnen. Der Kunde kann auf Anfrage und unter den genannten Bedingungen angemessene schriftliche Informationen über seine Beiträge und Besuche in der Praxis erhalten. Zu diesem Zweck kann er um die für die Ausstellung des betreffenden Dokuments erforderlichen personenbezogenen Daten gebeten werden, wie sie in den Vorschriften festgelegt sind (z. B. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, PESEL),
b. Dauer der Ausführung des Vertrags über psychologische Beratung oder Therapie sowie die eventuelle Erstellung eines psychologischen Gutachtens,
c. bis zur Beilegung der Streitigkeit bzw. bis zur Einigung der Parteien unter Berücksichtigung der einschlägigen Verjährungsfristen für Ansprüche,
d. bis Sie Einspruch erheben - im Falle der Datenverarbeitung zum Zwecke der Bewertung des Zufriedenheitsgrades von Kunden des Verwalters.

In den Fällen und unter den Bedingungen, die von DSGVO festgelegt wurden, haben Sie folgende Rechte
- das Recht, vom Verwalter Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen,
- das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung,
- das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit,
- das Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung vor deren Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (falls Ihre Daten aufgrund der Einwilligung verarbeitet werden),
- das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen,
- das Recht, beim Verwalter Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu beantragen.

Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch Sie ist freiwillig, jedoch kann die Nichtbereitstellung von Daten in dem vom Verwalter geforderten Umfang dazu führen, dass der Abschluss oder die Ausführung eines Vertrags unmöglich wird.

Zakres porad
 • Psychologia kliniczna
 • Terapia krótkoterminowa
 • Psychoterapia par
Edukacja
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR Warszawa- 1 i 2 stopień
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu- filologia germańska
Znajomość języków
 • niemiecki
Choroby
 • zaburzenia emocjonalne
 • niskie poczucie własnej wartości
 • nerwica
 • stres
 • lęki
 • kryzys w związku
 • choroby psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • ofiary i sprawcy przemocy
 • stany depresyjne
 • fobia społeczna
 • trudności dnia codziennego
 • uzależnienia
 • próby samobójcze
 • zespół stresu pourazowego
 • żałoba
 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików
 • borderline
 • zaburzenia osobowości
 • kryzys zawodowy
Profile

Umów się na wizytę!

Izabela Piórkowska

3 Maja 5/3
82-300 Elbląg, warmińsko-mazurskie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Konsultacja onlineZadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Cennik

konsultacja online 170 zł
Psychoterapia indywidualna dorosłych 170 zł
konsultacja psychologiczna pary/małżeńska 200 zł
Psychologische Beratung auf Deutsch 170 zł
Konsultacja psychologiczna 170 zł

Opinie pacjentów

Bardzo lubię nasze spotkania, a co najważniejsze.. przynoszą rezultaty. Serdecznie polecam.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela pomogła mi w najcięższy momencie w jakim się znalazłam i pomogła mi z niego wyjść. Polecam każdej osobie w potrzebie. Wysłucha, zada odpowiednie pytania :)
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła rozmowa, wyjaśnienia ,zalecenia jak dalej sobie radzić, na czym się skupiać Polecam
Pacjent
Pacjent
To Moja 1wsza wizyta. Umówiłem drugą by dogłębnie zrozumieć problem, dotyczący mojej sytuacji.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela uświadomiła mi jaka jestem silna , ambitna . Nie warto patrzeć w przeszłość i wspominać negatywne wspomnienia, przypominać sobie smutne wydarzenia . Teraz z energią patrzę w przód , spełniając swoje marzenia i realizując własne cele . Jestem tego pewna ,że przede mną same sukcesy z których będę dumna , ponieważ moja siła dąży do tego a ”załamanie się” jest mi obce . Pani Izabela przywróciła mi uśmiech na twarzy i swoją rozmową przypomniała mi ,że jestem silną kobietą o wielu zaletach . Jestem wdzięczna , dziękuje .
Pacjent
Pacjent
Polecam Panią Izę. Sprawia wrażenie osoby empatycznej spokojnej osoby. Jest dobrym słuchaczem. Posiada odpowiednia wiedzę. Wychodząc z gabinetu nasuwa się dużo refleksji.
Pacjent
Pacjent
Konsultacje były naprawdę wartościowe i pomagają z radzeniem sobie z problemami o różnej wadze. Jest to godny zaufania i polecenia specjalista!
Pacjent
Pacjent
Jestem zadowolona z wizyty. Podczas jej trwania czułam się komfortowo. Pani Izabela podczas spotkania dała przestrzeń do wypowiedzi, ale także zadawała wiele trafnych pytań, które skłaniały do przemyśleń. Pomogła zmienić punkt widzenia i pokierowała, jak można poradzić sobie ze swoimi problemami. Polecam
Pacjent
Pacjent
Do Pani Izabeli trafiłam, by poradzić sobie ze stratą po rozstaniu i uczuciami jakie się wtedy u mnie pojawiły smutek, złość, gniew, żal, poczucie winy. Dzięki pracy z Panią Izą nauczyłam się dostrzegać i doceniać siebie jako wyjątkową kobietę. Nauczyłam się stawiać granice. Zaczęłam dbać o swoje potrzeby. Pogodziłam się i zaakceptowałam stratę. Spotkania te były dla mnie czasem wyjątkowym, przebiegały w milej atmosferze, czułam się wysłuchana, rozumiana i zaopiekowana. Po każdej wizycie wychodziłam z nadzieją, motywacją i czymś do przemyślenia. W czym również pomagały mi notatki Pani Izy, które dostawałam po każdym spotkaniu. Do Pani Izy mam 100% zaufanie. Imponuje mi jej ogromna wiedza psychologiczna i natura wizjonerki i badaczki - pyta, drąży, nic nie umknie jej uwadze. Ma świetne wyczucie, intuicje godną podziwu i pamięć. Byłam i jestem pod dużym wrażeniem. Miałam szczęście, że Panią poznałam w tym nie łatwym momencie mojego życia. Dziękuję Pani Izabelo. Polecam z całego serca !
Pacjent
Pacjent
Polecam serdecznie. Bardzo miła Pani, służąca konkretną rozmową
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła i przyjemna atmosfera. Zdecydowanie polecam. Pierwsza wizyta ale na pewno nie ostatnia
Pacjent
Pacjent
Wizyta odbyła się w przyjaznej atmosferze. Syn wyszedł zadowolony i uśmiechnięty, dziękujemy .
Pacjent
Pacjent
Profesjonalne i fachowe podejście, jak również ogromna wiedza Pani psycholog. Jesteśmy z mężem bardzo zadowoloni i polecamy!
Pacjent
Pacjent
Cudowna Pani psycholog, świetne podejście do pacjenta. Po pierwszej wizycie wiedziałam, że będę chciała odwiedzać Panią częściej. Z całego serca polecam!
Pacjent
Pacjent
Bardzo sympatyczna, dobre podejście co spowodowało zero stresu. Drugie spotkanie, a czuję dużą ulgę.
Pacjent
Pacjent
Bardzo przyjemna wizyta, jeśli będzie potrzeba napewno wrócę.
Pacjent
Pacjent
Pani doktor psycholog mgr. Izabela Piórkowska jest bardzo mądrą i ciepłą osobą ma ogromne serce dla ludzi zawsze każdemu szczerze pomaga. Zasługuje na stokrotne podziękowania , niech żyje 200 lat i pomaga ludziom.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest bardzo miłą, ciepłą i niezwykle kompetentną osobą. Po każdej wizycie wychodzę z gabinetu lżejsza i pewniejsza siebie. Po urazie po wcześniejszej wizycie u innej psycholog bałam się sięgnąć ponownie po pomoc. Na szczęście Pani Izabela okazała się właściwym specjalistą i z chęcią udaje się na kolejne wizyty:)
Pacjent
Pacjent
Przesympatyczna osoba. Aż byłam w szoku, to była pierwsza wizyta, ale wiem już, że będę kontynuować.
Pacjent
Pacjent
Zdecydowanie polecam panią Izabelę, pomogła mi spojrzeć na moją sytuację trzeźwym wzrokiem. Dzięki niej uczę się rozwiązywać swoje problemy na stale a nie tylko ich unikać. Miła i spokojna atmosfera dodatkowo pomaga się otworzyć
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela pomogła mi zbudować wewnętrzną siłę i pewność siebie. Jej podejście sprawiło, że zaczęłam odnajdywać i wierzyć w swoje mocne strony. Na spotkaniach czułam, że moje uczucia i przemyślenia są ważne i zasługuję na to, żeby zostały wysłuchane. Podczas rozmowy kierowała mnie na znajdowanie rozwiązań moich problemów i na zmianę perspektywy na to, czego nie mogę zmienić. Dzięki terapii zdecydowanie mniej się martwię, podchodzę z dystansem do opinii innych osób i potrafię zauważać pozytywne aspekty różnych wydarzeń ;-) Polecam odwiedzać Panią Izę, ponieważ każda rozmowa jest przełomowa i daje motywację do działania.
Pacjent
Pacjent
Po 1 wizycie wszystko ok, nie mam żadnych zastrzeżeń. Pani Izabela wydaje się być bardzo ciepła i miłą osobą.
Pacjent
Pacjent
Pani Iza to wspaniały psycholog, a także mądry człowiek. Z wielkim zaangażowaniem pomogła mi (a właściwie nadal pomaga) przejść przez trudny okres w życiu. Rozmowy z nią dają wiele do myślenia, rzucając nowa perspektywę na różne tematy. Jednocześnie można czuć się przy Pani Izie swobodnie, jak przy dobrej przyjaciółce
Pacjent
Pacjent
Pani Doktor jest wspaniałym, słuchającym, ciepłym, życzliwym, empatycznym i motywującym człowiekiem. Wiztyta dała mi dużego "kopa" energetycznego i motywacyjnego. Bardzo dziękuję za tak cudowne wsparcie i zrozumienie.
Pacjent
Pacjent
Rozmowa z Panią Izabela bardzo mnie zmotywowała. Bardzo dobrze wyjaśniła mi co się dzieje z moimi emocjami i powiedziała jak sobie z nimi radzić.
Pacjent
Pacjent
Przemiła, kompetentna osoba. Już na pierwszej wizycie pomogła zrozumieć problem a dla osoby tak opornej na wiedzę - to sztuka! Już umówiłam się na kolejna wizytę, bo czuję że Pani Izabela jest w stanie odmienić życie!
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła i konstruktywna rozmowa. Dziękuję Pani za empatię, pomoc w spojrzeniu na problemy z innej perspektywy. Wiem, że wspólnie wypracujemy odpowiednie mechanizmy, pozdrawiam!
Pacjent
Pacjent
Pełen profesjonalizm, rozmowa bardzo pomocna do zmierzenia się ze swoimi „wew. demonami”. Polecam Panią Izabelę
Pacjent
Pacjent
Pani Iza to ciepła i wyrozumiała osoba, bardzo mi pomaga, potrafi rozpoznać w czym jest problem i nakierować na właściwą drogę. Uważam, że natrafiłam na odpowiednią terapeutkę. Każdemu serdecznie polecam!
Pacjent
Pacjent
Córka po wizycie u pani Izy wyszla zadowolona i spokojniejsza. Wizyta przebiegla w przyjaznej atmosferze. Wystarczyla jedna wizyta ale w razie potrzeby napewno będziemy korzystać z porad pani Izy.
Pacjent
Pacjent
Pani Iza bardzo pomogła mi w rozwiązaniu moich problemów i zyskaniu pewności siebie. Po zaledwie paru wizytach moje życie zmieniło się o 180 stopni. Polecam gorąco
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela wspaniała osoba. Przyjazna i podchodzi z zaangażowaniem. Nie raz miałam okazję porozmawiać i pomagała jak tylko mogła. Bardzo polecam i jeśli będzie trzeba skorzystam ponownie
Pacjent
Pacjent
Wizyta przebiegła w miłej atmosferze, nie czułam presji ani nacisku ze strony Pani Izabeli. Stres przed wizyta okazał się zupełnie nie potrzebny i jeszcze tego samego dnia odczułam ile ta wizyta mi pomogła. Bardzo polecam, ja napewno jeszcze wrócę
Pacjent
Pacjent
Madra kobieta, madre podejście do problemu. Brak rutyny za to świeże i wnikliwe spojrzenie. Z czystym sumieniem mogę polecić.
Pacjent
Pacjent
Wizyta syna u Pani Izabeli była dla niego bardzo pomocna. Wyszedł zadowolony i jak sam stwierdził taki "leciutki". Potrzebował porozmawiać z kimś kto nie jest jego rodzicem, i chce kontynuować wizyty. Serdecznie dziękujemy !
Pacjent
Pacjent
Świetne podejście lekarza, miła atmosfera. Pani Izabela dokładnie i precyzyjnie określała gdzie leży problem i jak można go rozwiązać. Napewno skorzystam z Pani usług jeszcze raz :)
Pacjent
Pacjent
Miła,spokojna atmosfera sprzyjająca otworzeniu się i skutecznej rozmowie Po wizycie jestem bardzo zadowolona
Pacjent
Pacjent
Myślę, że pani Izabela bardzo mi otworzyła głowę na problem z jakim muszę się zmierzyć. W zasadzie - po wizycie konkretnie wiem, co zrobić, aby było lepiej. Bardzo empatyczna, polecam serdecznie!
Pacjent
Pacjent
Z czystym sumieniem mogę polecić wizyty u Pani Izabeli. Wizyta u psychologa nie była moją pierwszą wizytą - korzystałam z usług innych psychologów a tylko Pani Iza trafiła w mój problem i "wyciągała" te problemy ze mnie i pomogła mi z nimi poradzić. Również dzięki Pani Izabeli zaczęłam wychodzić z ciężkiej depresji.
Pacjent
Pacjent
Moja pierwsza wizyta, której bardzo potrzebowałem. Empatia i zaangażowanie pani psycholog pozwoliło się otworzyć i szczerze opowiedzieć o swoim problemie (a bałem się, że nie będę umiał rozmawiać o tym co mnie nurtowało). Nie podaje gotowych rozwiązań, tylko wspólnie wypracowujemy drogę do wyjścia z kryzysu. Wizyta bardzo mi pomogła. Pozdrawiam serdecznie.
Pacjent
Pacjent
Spokój, zaangażowanie i chęć pomocy to cechy które powodują poczucie bezpieczeństwa oraz dają wiare w rozwiązanie problemu podczas wizyt u Pani Izy. Dziekuje
Pacjent
Pacjent
Wspaniała atmosfera, pani Izabela świetnie prowadzi terapię. To nasz e pierwsze spotkanie ale czuję się o wiele lepiej ze swoim problemem
Pacjent
Pacjent
Dziękuję pani Izabelo za pomoc. Syn po wizycie u Pani wrócił spokojny, pełen optymizmu i zaczął pozytywnie postrzegać świat i otoczenie wokół niego. Potrzebował tego zastrzyku dobrej energii.Jakby się nie starali rodzice to czasami trudno im dotrzeć do własnych dzieci. Serdeczne dzięki !!!
Pacjent
Pacjent
Bardzo spodobała się wizytą naraże czeka kolejna a tak super wszystko mam nadzieję co wszystko będzie dobrze
Pacjent
Pacjent
Byłam w małym kryzysie. Pani Iza wzmocniła moje poczucie sprawstwa, moje zalety, podbudowała mnie psychicznie. Podczas sesji była bardzo uważna, dopytywała, spokojna. Cała atmosfera podczas sesji była bardzo przyjazna, skłaniająca do mówienia swoich bolączek, obaw. Dziękuję za poświęcony mi czas, za duże wzmocnienie jakie dała mi Pani. Życzę dalszych sukcesów zawodowych i dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela to bardzo empatyczna osoba i wspaniały psycholog. Spotkaniom towarzyszy atmosfera pełna zrozumienia i otwartości, dzięki czemu czuję do pani Izy ogromne zaufanie i potrafię przy niej swobodnie mówić nawet o rzeczach, które nie są dla mnie łatwe. Bardzo dziękuję za nasze spotkania, za zrozumienie, wysłuchanie, pomoc w odkrywaniu siebie, świeże spojrzenie na wiele spraw i za to, że czuję jakby pewien ciężar kroczek po kroczku schodził z mojego serca. Polecam panią Izabelę z całego serca.
Pacjent
Pacjent
Chodziłam na terapię kilka miesięcy j jestem bardzo zadowolona. Wszystko co chciałam osiągnąć udało się wypracować z pomocą Pani Izabeli. Profesjonalne podejście, traktowanie wszystkiego poważnie, bez bagatelizowania. Polecam całym sercem :)
Pacjent
Pacjent
Budujące spotkanie. Pani Izabela ma świetne podejście do rozmówcy, potrafi słuchać i celnie wskazuje pola do rozwoju oraz poprawy.
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam. Już pierwsza wizyta była dla pomocna. Na pewno będę kontynuować spotkania, czuję na następne wizyty pozytywnie wpłyną na moje życie.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest świetną specjalistką, do każdego problemu podchodzi indywidualnie, a terapia przynosi efekty. Wizyta niegdyś nie jest odliczana z zegarkiem w ręku dlatego zawsze dostaję odpowiednią ilość uwagi jakiej potrzebuję. Naprawdę bardzo polecam
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo zadowolona z mojej pierwszej konsultacji online. Rozmawiałysmy o komunikatywności z którą mam problem. Nie spodziewałam się, że uda się przegadać całą godzinę na ten temat. Dostałam wskazówki i czuję się lepiej po rozmowie. Polecam Panią psycholog.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest bardzo pomocna potrafi zrozumieć człowieka i dużo pomocy od Pni Bardzo Polecam. Jak bende mógł to bende korzystał z rozmow z Panią
Pacjent
Pacjent
Bardzo Polecam Pania Izabelle . Cudowna rozmowa jak ze spokojna. Bardzo Dużo Pomaga rozumie. Trafia cudownie do wnętrza Pacjenta.Polecam
Pacjent
Pacjent
Mimo obaw, które towarzyszyły przy mi pierwszej wizycie mogę z czystym sumieniem polecić Panią Izę. Bardzo sympatyczna. Od samego początku wzbudza zaufanie. Napewno jeszcze do Pani Izy wrócę.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest osobą z dużą wiedzą i doświadczeniem. Skutki tej wizyty ujawniaja się kazdego dnia .
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest bardzo sympatyczną i pomocną osobą która naprawdę potrafi pomóc. Dziękuje za pomoc
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobre podejście do pacjenta, nie sądziłam, że tak przyjemnie będę mogła rozmawiać o bardzo ciężkim problemie. W głowie zrobiło się przejrzyście i w końcu wiem na czym mam się skupiać. Polecam
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła Pani która rozumiem pacjenta . Potrafi podnieść na duchu oraz daje bardzo dobre rady związane z problemami pacjenta
Pacjent
Pacjent
Polecam panią Izabelę. Wysłuchała mnie i udzieliła wiele rad. Potrzebowałam takiej rozmowy, która da mi jeszcze jakaś nadzieję, której już mi brakowało.
Pacjent
Pacjent
Pani Psycholog jest bardzo miłą i ciepłą osobą, dzięki niej udało mi się spojrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy. Dotychczas skorzystałam z dwóch spotkań i oba odniosły pozytywny skutek.
Pacjent
Pacjent
Wizyta bardzo owocna, pani Iza szczegółowo wyjaśniła mi mój problem i doradziła zmianę mojego punktu widzenia. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Wprawdzie wizytę miałam rok temu, jednak pamiętam ją do dzisiaj - to był dla mnie bardzo trudny czas, nie radziłam sobie z moimi lękami i emocjami. Mimo, że było to tylko jedno spotkanie, to możliwość bycia usłyszanym dała mi bardzo dużo:) Poczułam się dowartościowana i zaczęłam cenić to, co mam. Dziękuję!
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela to wspaniały terapeuta, mądry człowiek i ktoś, kto bardzo pomógł nam przejść przez trudny okres w życiu. Sesje z nią to jak spotkanie się z przyjaciółką, która doskonale cię rozumie, wysłucha i jest z tobą ,,tu i teraz". Aż chciałoby się tych rozmów więcej i więcej... Gdybym miał znowu podjąć terapię (cóż, zawsze coś może się znaleźć do przepracowania;) na pewno zwróciłby się do Pani Izabeli, gdyż ufam jej kompetencji i dobrej energii. Jesteśmy wdzięczni losowi, że spotkaliśmy Panią na swojej drodze.
Pacjent
Pacjent
Pani psycholog sympatyczna, rzeczowa, konkretna. Zadawała dużo pytań i cierpliwie czekała na odpowiedź. Potrafi słuchać. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Pani Doktor bardzo miła i przyjazna ,przede wszystkim pomogła rozwiązać problemy ,w 100 % procentach polecam usługi pani doktor
Pacjent
Pacjent
Od Pani Izabeli otrzymałam profesjonalną pomoc, której potrzebowałam - za to już na wstępie chciałabym bardzo podziękować. Wizyty pomogły mi w procesie docierania do istoty własnej osoby. Empatia i otwartość, z jaką zostałam przyjęta zdecydowanie ułatwiły mi uzewnętrznienie swoich myśli. Precyzyjne pytania i nakierowywanie rozmowy na odpowiednie tory umożliwiły mi spostrzeżenie wielu istotnych kwestii, które dotychczas umykały moim oczom lub były niewyraźne. Pani Izabela pomogła mi jasno sformułować swoje myśli i dostrzec wyraźnie cechy własnej osobowości. Współpracę określiłabym mianem owocnej, wnioski wyciągnięte z rozmów mogę stosować w praktyce, codziennie dążąc do poprawy jakości swojego życia. Wizyty uzmysłowiły mi wiele istotnych kwestii i pozwoliły zauważyć proste ścieżki do rozwiązania nurtujących problemów.
Pacjent
Pacjent
Bardzo pomocna wizyta, wystarczylo kilka szczegółowych pytań żeby otworzyć oczy na sytuację. Spokój i ciepło bija od Pani Izy.
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo zadowolony z konsultacji. Dziękuję pięknie za wysłuchanie i pokazanie mi dróg wyboru oraz wyborów już dokonanych poza mną. Jeszcze raz dziękuję i wszystkim gorąco polecam.
Pacjent
Pacjent
Byliśmy z mężem na pierwszej wizycie. Jesteśmy bardzo zadowoleni,że moglismy wyjść z uśmiechem na twarzy i z nadzieją na lepsze jutro. Polecam tą Panią pod wieloma rzeczami pierwsze jest to,że jeżeli nie mogliśmy złożyć czegoś w zdanie powiedzielismy słowo Pani juz znała cale nasze zdanie. Cenia ja za szczerość i wnikanie w każdą najgłębszą rzecz aby wydobyć z nas to czego byśmy nie byli w stanie powiedzieć sobie z mężem na codzień.
Pacjent
Pacjent
Bardzo miłe wizyty, profesjonalna osoba. Byłam tylko na dwóch wizytach, ale już one bardzo mi pomogły.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest osobą od której bije ogromne ciepło i zrozumienie. Przekazuje bardzo fachowo swoją wiedzę dzięki której problem z jakim zgłosiliśmy się jako para zaczyna być powoli naszą przeszłością. Podczas naszych spotkań czujemy się bardzo bezpiecznie i komfortowo. Polecamy z całego serca parom, które chcą cieszyć się wspólnym życiem i nadal chcą patrzeć w tym samym kierunku.
Pacjent
Pacjent
Polecam Panią Izabelę. Podczas całego procesu terapii okazuje wiele zrozumienia i ciepła.Duzo lepiej się czuję po naszych rozmowach. Regularne wizyty dodały mi odwagi i pewności siebie. Swoim ciepłem i spokojem wyciągnęła mnie z poważnej depresji.
Pacjent
Pacjent
Polecam serdecznie , samo podejście jak i rozmowa na wysokim poziomie. Pani Izabela wie jakie i kiedy zadać pytanie...
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela okazuje zaangażowanie i empatię, jest miła i nie kończy spotkania co do minuty jeśli w dalszym ciągu toczy sie dyskusja z pacjentem, stara się pomóc, jednak czasami zadaje mi pytania, na które sam nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć. Mimo wszystko pozostawia bardzo dobre wrażenie, pozdrawiam
Pacjent
Pacjent
Bardzo fachowa, ciepła rozmowa. Zadawane są szczegółowe pytania, wskazywane są możliwe rozwiązania. Serdecznie polecam Panią psycholog.
Pacjent
Pacjent
Wizyta przebiega w przyjaznej, pełnej zaufania atmosferze. Czułam pani zaangażowanie, a rozmowy dodały mi siły, poczułam zrozumienie. Na pewno wrócę.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest ciepłą i otwartą osobą. Na wizycie czułam się zrozumiana, pomimo rozmowy o trudnych osobistych problemach. Polecam z całego serca
Pacjent
Pacjent
Pani bardzo ciepła i miła. Miałam okazję być u kilku psychologów nikt prócz tej Pani nie miał takiego super podejścia do osoby naprawdę bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
Pierwsza wizyta bardzo otworzyła oczy, na pewno zdecyduję się na następne spotkanie. Ulga po wysłuchaniu nieopisana..
Pacjent
Pacjent
Cierpliwości, Pani doktor godna zaufania, pierwszy raz od lat mogłam się otworzyć, co w mim przypadku jest bardzo trudne. Polecam Polecam.
Pacjent
Pacjent
Korzystałam z porad lekarzy o specjalizacji psychiatria. Kiedy nie otrzymałam tam pomocy, zdecydowałam się na wizytę u psychologa. Okazało się, że był o trafny wybór. Korzystam z terapii indywidualnej dla dorosłych. Rozmowa z Panią Izabelą przebiega w bardzo miłej atmosferze, która pozwala się otworzyć i omówić wszystko to z czym tak naprawdę się przychodzi. Po każdej wizycie czuję się lepiej. Jestem zmotywowana i gotowa do działania, dlatego szczerze polecam :)
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła i luźna atmosfera,spokojna rzeczowa rozmowa.Obawiałem się wizyty a teraz polecam wszystkim jeśli mają problem ze znalezieniem własnej drogi i poczucia własnej wartości.
Pacjent
Pacjent
Serdecznie polecam Panią psycholog. Bardzo miła i wyrozumiała osoba. Szybki i łatwy kontakt. Mogę szczerze polecić
Pacjent
Pacjent
Bardzo długo zastanawiałam się nad wizytą z obawy niezrozumienia, braku zaufania... Lecz Pani Izabella zupełnie rozwiała moje wszystkie wątpliwości już po pierwszej wizycie! Jest osobą, od której bije sama pozytywna energia i zdecydowanie potrafi nią zarazić. Na wizytach czuję się komfortowo i bezpiecznie-o to bałam się najbardziej, choć teraz wiem, że nie ma czego. Gdybym mogła cofnąć czas, to na pewno tak długo bym się nie zastanawiała-Pani Izabella jest odpowiednią osobą, na odpowiednim miejscu
Pacjent
Pacjent
Mila ,pozytywna ,wzbudzajca zufanie osoba.Dobra komunikacja i rzeczowe podejscie do problemu. Wyczerpujace wyjasnienie i trafne porady.
Pacjent
Pacjent
Wizyty oceniam bardzo dobrze. Mam trudną sytuację zdrowotną i otrzymałam pomoc i wsparcie jakiego potrzebowałam. Pani Izabela jest skuteczna w tym co robi. Bardzo mi pomogła.
Pacjent
Pacjent
Wizyta przebiegła miło, Pani terapeuta zadaje sporo pytań. Pomaga stworzyć plany na przyszłość. Na pewno skorzystam z usług w przyszłości.
Pacjent
Pacjent
Pani Iza jest przemiłą i ciepłą osobą. Spotkania bardzo mi pomogły i dały nadzieję na lepsze jutro. Polecam!!!
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła atmosfera. Wyszłam spokojniejsza, na pewno wrócę. Chcę dalej rozmawiać o swoich problemach i być sluchaną.
Pacjent
Pacjent
Długo myślałem nad pójściem do psychologa lecz po poznaniu Pani Izy i po rozmowie jestem teraz przekonany że to była bardzo dobra decyzja dziekuje za rozmowę
Pacjent
Pacjent
Jestem zachwycona Panią Izabelą. Po pierwszej sesji poczułam spokój. Rozmowa przebiegła bez zbędnych pytań, bardzo nakierowana na rozwiązanie problemu. Pani Izabela daje bardzo dużo pozytywnej energii, i motywacji do działania. Na pewno nie będzie to moja ostatnia wizyta u Pani Izabeli. Polecam wszystkim!!!
Pacjent
Pacjent
Bardzo pozytywnie i na pewno nie skończy się jednym spotkaniem. Pani Izabela bardzo dobrze podchodzi do ludzi. Mimo, że to 1 spotkanie człowiek wychodzi jaki inny:)
Pacjent
Pacjent
Jak ktoś się boi i nie jest pewien takich wizyt, pani Iza jest wspaniałym przykładem ze nie ma się czego bać. Dokładnie wysłucha, próbuje nakierować myśli na dobre tory. To dopiero początek, ale jak wyszłam z gabinetu poczułam większa nadzieje, ze uda mi się zmienić moje nastawienie do codziennego życia.... i znaleźć swój cel.... Bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
jestem po pierwszej wizycie i mysle, ze Pani Izabela Piórkowska mi juz pomogla, mimo ze to dopiero poczatek
Pacjent
Pacjent
Jak na pierwszy raz jestem zadowolony z wizyty. Bardzo miła i rzeczową pani. Napewno skorzystam ponownie.
Pacjent
Pacjent
Intensywne spotkania z panią Izabelą, aż się mózg czasami pali :) Duży plus za dobrą pamięć i przygotowanie do spotkania, pani Izabela zawsze pamięta o czym rozmawiałyśmy na poprzednich spotkaniach.
Pacjent
Pacjent
Rozmowa z Panią pozwoliła zobaczyć moją sytuację z innej perspektywy, polecam każdemu taka profesjonalną sesję, gdzie odczułam zrozumienie i zaufanie, że to co wyjawiłam nie opuści ścian gabinetu. Bardzo miła, spokojna atmosfera, bardzo polecam!!!
Pacjent
Pacjent
Miła i przyjazna atmosfera Pierwsza wizyta a napewno nie ostatnia Mamy pewnie dużo jeszcze pracy ale jakoś damy radę
Pacjent
Pacjent
Pani Doktor Izabela jest Bardzo miła i sympatyczna osoba .Bardzo dobrze podchodzi do pacjenta widać że się zna na swojej pracy.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobre podejście do pacjenta. Na spokojnie ocenia i pozwala rozwinąć problem dochodząc do setna. Moja pierwsza wizyta jako dorosłego u psychologa i oceniam ją na duży plus.
Pacjent
Pacjent
Pani Izabela jest profesjonalna, punktualna i bardzo miła. Można Jej zaufać we wszystkich sprawach.
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam, pełen profesjonalizm. Podczas wizyty można odczuć wiele cierpliwości i ciepła ze strony Pani Izabeli. Wizyta przede wszystkim skuteczna i pomocna.
Pacjent
Pacjent
Od dłuższego czasu szykowałem się na wizytę u tego typu specjalisty. Ciężko było się na to odważyć, człowiek w końcu boi się z natury tego co mu nie znane. Jednak wybór, który padł na panią Izabelę był jak najbardziej słuszny. Bardzo dobrze potrafi wysłuchać, zrozumieć oraz odpowiednio sformułować pytania, które pomagają w przemyśleniu i ułożeniu w głowie rzeczy z którą mamy problem. Polecam serdecznie każdemu - naprawdę warto!
Pacjent
Pacjent
Pani Iza nie raz pomogła i doradzała mi w moich trudnościach,zawsze pełna empatii,pomocna polecam z całego serca!!!
Pacjent
Pacjent
Pani Iza jest dobrym psychologiem potrafi zrozumieć problem życiowy ,wysłuchać ,doradzić ,ale by rozwiązać mój problem życiowy ,to jeszcze czeka długa droga ,i cierpliwość
Pacjent
Pacjent
Gorąco polecam!!! Po spotkaniu z kilkunastoma psychologami w życiu pierwszy raz zostałem pozytywnie zaskoczony, zobaczymy co dalej :)
Pacjent
Pacjent
Wizytę oceniam pozytywnie. Pani psycholog potrafi naprowadzić na prawidłowy tok myślenia. Wizyta była przyjemna i skuteczna.
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam Panią Psycholog. Jestem po kilku sesjach ale od pierwszej wizyty czułam że trafiłam do profesjonalisty. Bardzo mi pomogła i nadal pomaga. Mam do Pani magister pełne zaufanie i polecam każdemu kto nie potrafi sobie poradzić z problemami. Dziękuję Pani
Pacjent
Pacjent
Czułem się swobodnie podczas wizyty, której się bardzo obawiałem tak, że parę razy przekładałem, jednak byłem mile zaskoczony, bardzo przyjazna atmosfera, zostałem w pełni zrozumiany i doceniony, bardzo dziękuję i polecam. Nie ma się czego bać.
Pacjent
Pacjent
Wizyte oceniam bardzo pozytywnie. Pani Iza świetnie potrafi naprowadzic na odpowiedni tok myslenia. Zadaje wnikliwe pytania, doradza, podpowiada. Polecam kazdemu. Na pewno tam wroce
Pacjent
Pacjent
Każda wizyta u pani Izabeli przebiega w przyjaznej atmosferze, jest bardzo zaangażowana. Czuję się znacznie lepiej.
Pacjent
Pacjent
Bardzo ciepła, miła, cierpliwa osoba. Doradzi, podpowie, zachęci do działania, uspokoi. Bardzo dziękuję.
Pacjent
Pacjent
Korzystałem z usług Pani Izy wielokrotnie. Pomimo tego, iż spotkania odbywały się online, to za każdym razem jej podejście było profesjonalne i rzeczowe. Indywidualnie podchodzi do każdego z osobna. Polecam każdemu z całego serca. Na pewno będę wracać.
Pacjent
Pacjent
Wizyte oceniam na plus. Gabinet przyjazny, lekarzv potrafi zrozumiec, tlumaczenie jasne i rzeczowe .
Pacjent
Pacjent
Wizyta z Panią Izą przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze, pozwoliła mi bardziej ukierunkować tok myślenia, wsparła dobrym słowem, a nasze spotkanie na pewno nie będzie jedynym :) Bardzo polecam!
Pacjent
Pacjent
Wizyta przebiegła tak jak tego oczekiwałam. Po wizycie nastały przemyślenia i podejmowanie decyzji. Pani Izabela bardzo kontaktowa, miła, pomocna. Dziękuję i polecam z całego serca.
Pacjent
Pacjent
Polecam wszystkim ludziom "na życiowym zakręcie" . Pełne zrozumienie i profesjonalizm. Wsparcie, które pomaga wyjść na prostą.
Pacjent
Pacjent
Bardzo profesjonalne podejście do problemu pacjenta. Ma się wrażenie ze rozmawia się z kimś kogo się od dawna zna. Pani Iza swoim podejściem tworzy bardzo miłą atmosferę. Potrafi świetnie nakierować pacjenta na dobre tory.
Pacjent
Pacjent
Pani psycholog jest przygotowana do spotkania. Zadaje wnikliwe pytania, ukierunkowujące na sedno sprawy oraz inspirujące do myślenia. Wyważony sposób bycia. Miła atmosfera.
Pacjent
Pacjent
Bardzo profesjonalna z ogromną wiedzą. Trafiłam do niej w trakcie rozwodu. Armagedon totalny ja, dzieci, praca. Poukładałam swój cały świat !Serdecznie polecam!!
Pacjent
Pacjent
Super psycholog. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze, Pani Izabela uważnie wysłuchała. Ta wizyta naprawdę dużo mi dała.
Pacjent
Pacjent
Do pani Izy trafiłam z polecenia. Rzeczowy, konkretny i zaangażowany psycholog. Wizyta przebiegła w życzliwej i spokojnej atmosferze. Mój problem wymaga dłuższej współpracy i mimo, iż dopiero odbyła się jedna wizyta, z pewnością tu zostanę.
Pacjent
Pacjent
Bardzo kompetenta specjalistka. Trafiła w punkt. Ciepła, a za razem konkretna persona, dlatego kontakt regularny. Polecam!
Pacjent
Pacjent
Miła, sympatyczna, empatyczna Pani psycholog. Skoncentrowana na pacjencie zadaje szczegółowe, konkretne pytania dotyczące problemu, sytuacji. Podczas spotkania robi notatki, co bardzo rzadko zdarza się "polecanym psychologom". Dyspozycyjna, interesuje się rozwojem sytuacji. To moja Pani psycholog!
Pacjent
Pacjent
...

Chcesz się umówić na wizytę?

Umów się na wizytę Kontakt ze mną